Uitwinning

Onder uitwinning verstaan wij het incasseren van debiteuren na een faillissement in opdracht van financier en curator. Met een uitwinningsresultaat van meer dan 70%* zijn we zeer succesvol. Deze dienst voeren wij uit op basis van “No cure, No pay”.

Nadat alle openstaande postenlijsten in ons systeem zijn verwerkt, brengen wij alle debiteuren schriftelijk op de hoogte van de betekening van het pandrecht.

Vervolgens zullen de debiteuren telefonisch en schriftelijk benaderd worden en in voorkomende gevallen bezoeken we de debiteur.

Wij informeren u via een Progres Report. Dit rapport geeft u een helder beeld van de voortgang van de uitwinning. Uw specifieke wensen ten aanzien van verslaglegging zullen bij aanvang worden besproken.

Bij het afsluiten van het project zal een gedetailleerde eindrapportage worden opgesteld. Dit rapport geeft een uiteenzetting van het verloop van de totale uitwinning met een duidelijke verslaglegging per debiteur.

* Op basis van portefeuille exclusief intercompany vorderingen en disputen.